Algemene voorwaarden
1. Algemene clausule
De algemene voorwaarden van de vertaler hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.
2. Leveringsvoorwaarden
De met de opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn gaat in vanaf de ontvangst van de brontekst en de definitieve opdracht tot vertaling.
3. Aansprakelijkheid
A. Van de vertaler
De vertaler is niet aansprakelijk wanneer vertraging in de uitvoering van het werk te wijten is aan ziekte, ongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overmacht in het algemeen. De vertaler moet dit wel binnen een redelijke termijn melden aan zijn opdrachtgever.
De vertaler is evenmin aansprakelijk, wanneer de vertraging het gevolg is van laattijdige aflevering door derden (koerierbedrijven, post e.d.) of wanneer de brontekst en/of de vertaling zelf beschadigd werd tijdens de verzending. Evenmin zal de vertaler instaan voor het verlies door derden (post, koerierbedrijven) van de brontekst of de vertaling.
De vertaler kan geen aansprakelijkheid nemen voor de gebreken aan de door de opdrachtgever bezorgde tekst.
De vertaler aanvaardt de aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de uitgevoerde vertaling, voor zover zij integraal en ongewijzigd wordt gebruikt en tot maximaal het factuurbedrag voor de opdracht.
B. Van de opdrachtgever
De opdrachtgever zal, vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de vertaler alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties.
4. Klachten: termijn van indiening en motivering
Op straffe van nietigheid dient elke klacht per aangetekende brief meegedeeld te worden binnen 8 dagen vanaf de leveringsdatum van de vertaling.
Elke factuur/honorariumnota die niet binnen 8 dagen wordt geprotesteerd, wordt geacht te zijn aanvaard. Een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet.
Klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van de vertaling die binnen de contractuele termijn worden geformuleerd, dienen grondig gemotiveerd te worden met woordenboeken, glossaria, door bevoegde native speakers geschreven gelijkwaardig tekstmateriaal.
Het ongemotiveerd weigeren van een vertaling vormt geen reden tot niet-betaling van de factuur/honorariumnota.
Geschillen over de conformiteit van de vertaling met de brontekst kunnen eventueel voorgelegd worden aan de Arbitragecommissie van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken. De Arbitragecommissie doet enkel uitspraak over de conformiteit van de vertaling met de brontekst.
5. Annulering van de vertaalopdracht
Bij eenzijdige annulering van de vertaalopdracht door de opdrachtgever, is deze een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bestaat uit het al daadwerkelijk gepresteerde vertaalwerk en het voorafgaand terminologisch opzoekingswerk. Voor de berekeningsbasis hiervan wordt verwezen naar de prijsbepaling zoals hieronder vermeld. Daarenboven mag de vertaler een verbrekingsvergoeding vragen voor contractbreuk gelijk aan 20% van het factuurbedrag.
6. Hoedanigheid van de opdrachtgever
De opdrachtgever wordt geacht te handelen in de hoedanigheid van auteur van de te vertalen tekst en machtigt uitdrukkelijk tot vertaling ervan, conform artikel 12 van de wet van 22.3.1986 op het auteursrecht.
7. Auteursrecht
De vertaler heeft het auteursrecht over de vertaalde tekst. De tekst mag in geen enkele vorm, geheel of gedeeltelijk, gereproduceerd worden, op eender welke wijze, ook elektronisch, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de vertaler.
8. Aanvaarding en bevestiging van de vertaalopdracht
De opdrachtgever stelt de vertaler in staat de moeilijkheidsgraad van de te vertalen tekst te beoordelen. Een telefonisch aangeboden en door de vertaler aanvaarde opdracht wordt steeds onmiddellijk schriftelijk bevestigd door de vertaler, met vermelding van het overeengekomen tarief en de afgesproken leveringstermijn.
Een kopie van de algemene voorwaarden van de vertaler vergezelt de schriftelijke bevestiging. Na ontvangst van de opdrachtbevestiging stuurt de opdrachtgever deze binnen 24 uur ondertekend voor akkoord terug naar de vertaler.
9. Betaling
De facturen van de vertaler zijn uitsluitend contant betaalbaar, netto, zonder korting. In de praktijk wordt overschrijving binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur gelijkgesteld met contante betaling.
Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 11% per jaar, met een minimum van 50,00 euro en een maximum van 1500,00 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. De plaats van betaling is Aartselaar.
10. Bevoegde rechtbank
Voor alle geschillen tussen vertaler en opdrachtgever is de rechtbank van Antwerpen bevoegd.
Onderhavige algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
11. Arbitrage
Indien vertaler en opdrachtgever er niet in slagen een klacht in der minne op te lossen, kunnen beide of één van beide partijen de klacht voorleggen aan de Arbitrageraad van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken. Een van beide partijen dient lid te zijn van de BKVT.
12. Beroepsgeheim en deontologie
De vertaler is gebonden door het beroepsgeheim. Dit impliceert de geheimhouding over de identiteit van de opdrachtgever, de inhoud van de brontekst en van de vertaling zelf. Als lid van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken verbindt de vertaler zich ertoe steeds vertaalwerk van goede kwaliteit te leveren.
13. Honoraria
Het honorarium wordt overeengekomen tussen de vertaler en de klant en wordt vermeld in de offerte, de orderbevestiging of op de bestelbon.
De honoraria zijn contant betaalbaar. De vertaler heeft het recht een voorschot te vragen. Op deze prijzen wordt 21% btw aangerekend. Voor beëdigde vertalingen geldt een toeslag van 20%.
Dringende opdrachten: er wordt een bijkomende vergoeding van 50% voorzien voor alle dringende opdrachten, d.i. voor alle teksten die binnen 48 uur na ontvangst dienen afgeleverd te worden. Voor omvangrijke opdrachten bepaalt de vertaler zelf in overeenkomst met de klant het tarief en welke termijn dringend is.